Kúria
História
Konkatedrala
Kostol sv. Cyrila
a Metoda

Kostol sv. Edigia
Zvonica
Kostol sv. Heleny,
Kvetnica


 Kancelária  Bohoslužby  Úradne hodiny  Kontakty  Dekanát
Identifikacné údaje stavby:

Názov stavby: Kostol sv. Cyrila a Metoda
Miesto stavby: Poprad, sídlisko "Juh"
Investor: Rím.-kat. cirkev Poprad, ThDr. Anton Oparty, PhD.
Nadriadený orgán: Biskupský úrad, Spišská Kapitula
Generálny projektant: ARPROJEKT-Poprad, arch. ateliér J.Jariabku

Spracovatelský kolektív:
HIP: Akad. arch. Ing. Jariabka
Autor: Akad. arch. Ing. Jariabka
Statika: Ing. Hroš
Vonk. inžinierske siete: Ing. Jurco
Elektroinštalácia: Ing. Žideková
Zdravotechnika: p. Milo
Vzduchotechnika: Ing. Kulík
Ústredné kúrenie: p. Zunický
Požiarna ochrana: p. Juhásová

Kostol je umiestnený na plánovanom námestí približne v strede sídliska "Juhy" v Poprade. Mimoriadnu zásluhu na postavení kostola má ThDr. Anton Oparty, PhD. Kostol slúži najmä veriacim zo sídliska Juh.
Jeho kapacita je cca 2000 ludí.
Význam kostola je najmä náboženský, no sekundárne slúži mládeži, detom dospelým, všetkým veriacim. Slúži však aj na kultúrne a spolocenské úcely.Dalšie údaje stavby:

Zastavaná plocha kostola: 998 m3
Zastavaná plocha schodíšt: 161 m2
Úžitková plocha objektu: 2226 m2

Pocet úrovní:
- suterén - prízemie - úroven chórov - úroven strojovne VZ (2.posch.)

Obostavaný priestor:

Základy: 750 m3
Veže: 2020 m3
Vrchná stavba: 12408 m3
Suterén: 4291 m3
Schody a terasy: 430 m3
Spolu: 19971 m3

Kostol má zaužívanú každodennú prevádzku. Okrem bohoslužieb sa tu vykonáva aj kultúrna cinnost v podobe koncertov. V suteréne kostola je funkcných niekolko prevádzok pre laickú verejnost.
Nachádza sa tu aj knižnica s možnostou študovania priamo v priestoroch knižnice. Je doplnená skladom vzácnych kníh.
V kotole sa nachádza aj zasadacia miestnost urcená pre prednášky, schôdze, stretnutia knazov. V suteréne kostola je aj miestnost urcená pre stretnutia popradských spevokolov.
Urcitý priestor je urcený pre hernu mládeže. Mládež si tu môže uskutocnovat svoje záujmové programy.

Kostol riešený ako nepravidelný priestor na pôdoryse kríža. Po technologickej stránke je riešený ako liaty monolit. Má dve veže, jedná slúži ako zvonica, druhá ako rozhladna.
Podlaha kostola je jednoúrovnová, svätyna je zvýšená cca. 60 cm. Má dva chóry. Hlavný chór s organom má priestor stupnovite clenený pre spevokol. Malý chór pre detský spevácky zbor je blízko svätyne, prístupný so sakristie. Hlavný chór je prístupný schodištom vo veži. Priestor kostola má umiestnenú kaplnku Matky ustavicnej pomoci. V tejto kaplnke je vyclenený priestor pre matky s detmi.

Veže majú samostatný prístup a v nich je umiestnené únikové schodište zo suterénu.
Kostol má niekolko vchodov. Okrem hlavného vchodu má dva bocné vstupy. Jeden je vybavený rampou pre invalidné vozíky.